بارگذاری نقشه...

Date/Time
Date(s) - ۳۱/۰۶/۱۳۹۲
۲:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

Location
علل عدم صداقت (دروغگوئی) در خانواده، پیامدھای آن و ارائه راھکارھا

Category(ies) No Categories


بنیاد فرھنگی ھمزبان برگزاری یازدھمین میزگرد مسائل خانوادگی در آریزونا را به آگاھی ھم میھنان عزیز می رساند

موضوع: علل عدم صداقت (دروغگوئی) در خانواده، پیامدھای آن و ارائه راھکارھا

سخنران:
دکتر رویا کاربخش

گرداننده:
دکتر طاھره برجیس

تاریخ : یکشنبه ٢٢ سپتامبر Sept 22, 2013) ٢٠١٣) ساعت ٢ تا ۵ بعد از ظھر با صرف چای و شیرینی

۱۶۱۱۶ N. McDowell Mountain Ranch Rd., Scottsdale, AZ 85255

SW corner of McDowell Mountain Ranch Rd and Paradise Lane

ورود برای ھمگان آزاد و رایگان است راھھای تماس با بنیاد:

Hamzaban.phoenix@Gmail.com , HTTP://hamzaban.org, HTTP://www.facebook.com/HamzabanFoundation

بنیاد فرھنگی ھمزبان یک سازمان غیر انتفاعی است که در چھار بخش خانواده و جامعه، ھویت ایرانی، روند زمامداری، و حقوق بشر فعالیت

میکند. این برنامه توسط بخش “خانواده و جامعه” تھیه و تشکیل شده است.

لطفا بروشور پیوست را جھت دوستان ع قمند ارسال نموده یا آدرس ئی میل آنھارامحبت کنید تا بروشور برنامه ھای آینده را مستقیما

برای آنھا بفرستیم

با درود فراوان از طرف بنیاد فرھنگی ھمزبان

روحﷲ حاج بنده

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment