زمامداری

 • Video Sessions of Governance Division-Part 5

  Video Sessions of Governance Division-Part 5

  چند رسانه‌ای, زمامداری مهر ۱۸, ۱۳۹۴ at ۱۲:۰۲ ق.ظ Comments are Disabled

  Balancing National and International Interest: In today’s Iran, as in many other major countries, the country’s national and international interests need careful and creative balancing. توازن منافع ملی و بین المللی، درایران امروز، مانند دیگر کشورهای عمدۀ جهان، منافع ملی و بین المللی آن کشور نیاز به یک توازن دقیق […]

   
 • Video Sessions of Governance Division-Part 4

  Video Sessions of Governance Division-Part 4

  چند رسانه‌ای, زمامداری مهر ۹, ۱۳۹۴ at ۹:۲۳ ب.ظ Comments are Disabled

  Healthy Economy: This conversation argues that social peace in today’s Iran requires a growing and inclusive economy. اقتصاد سالم، این گفتگو به بحث دربارۀ صلح اجتماعی در ایران امروز بعنوان پیش نیاز یک اقتصاد روبه رشد می پردازد. Iraj Abedian holds a Ph.D in economics from Simon Fraser University, Canada. […]

   
 • Video Sessions of Governance Division-Part 3

  Video Sessions of Governance Division-Part 3

  چند رسانه‌ای, زمامداری مهر ۱, ۱۳۹۴ at ۹:۴۷ ب.ظ Comments are Disabled

  Governance: Iran, much like other modern societies, is need of good governance as a major pre-condition for peaceful co-existence and national welfare. زمامداری، ایران هم مانند دیگر جوامع مدرن، به یک گردانندگی خوب، بعنوان پیش شرط اصلی همزیستی صلح آمیز و تأمینات اجتماعی ملی نیازمند است. Iraj Abedian holds a […]

   
 • Video Sessions of Governance Division-Part 2

  Video Sessions of Governance Division-Part 2

  چند رسانه‌ای, زمامداری شهریور ۲۶, ۱۳۹۴ at ۱۰:۴۸ ب.ظ Comments are Disabled

  Family Life: Social peace and prosperity in today’s Iran have many foundational requirements. This conversation covers some of the main issues related to family life. زندگی خانوادگی، صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز در ایران امروز ملزمات بسیاری دارد. این گفتگو برخی از مواضیع اصلی مرتبط با زندگی خانواده را […]

   
 • Video Sessions of Governance Division-Part 1

  Video Sessions of Governance Division-Part 1

  چند رسانه‌ای, زمامداری شهریور ۱۹, ۱۳۹۴ at ۹:۵۹ ب.ظ ۱ comment

  Education: This conversation explores some key aspects of the role of education in a peaceful and prosperous modern Iran آموزش و پرورش، این گفتگو قصد دار که برخی از ابعاد کلیدی دربارۀ نقش آموزش و پرورش در ایران مدرن، هدفمند و متوجه به صلح را بیابد. Iraj Abedian holds a […]

   
 • A Framework for Sustainable Peace and Prosperity in Iran

  A Framework for Sustainable Peace and Prosperity in Iran

  زمامداری تیر ۱۱, ۱۳۹۴ at ۸:۲۷ ب.ظ Comments are Disabled

  A Framework for Sustainable Peace and Prosperity in Iran Dr Iraj Abedian, Johannesburg, South Africa, July 2015 Preamble: It is a fact that the Iranian society has been and remains resilient, its economy resourceful, its geo-political space critical and its prospects bright and promising. Yet, a complex blend of forces […]

   
 • زاویه سوم: دموکراسی و نقش زنان

  زاویه سوم: دموکراسی و نقش زنان

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم دی ۲۵, ۱۳۹۲ at ۱۲:۱۳ ب.ظ Comments are Disabled

  “نقش زنان در دموکراسی و پیشرفت جامعه چیست؟ زنان چه وظایفی را بر عهده دارند؟ آیا زنان قادرند به پیشبرد دموکراسی در جامعه کمک کنند؟ این امور نکاتی است که سعی داریم در این بخش از برنامه زاویه سوم به آن دست یابیم.” بخش اول در یوتیوب: از طریق ساندکلود […]

   
 • زاوبه سوم: گذار به دمکراسی

  زاوبه سوم: گذار به دمکراسی

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم آذر ۲۰, ۱۳۹۲ at ۱:۵۴ ق.ظ Comments are Disabled

  “گذار به دمکراسی چیست؟ برای دستیابی به یک جامعه دمکراتیک چه لوازم و پیش نیازهائی لازم است. جوامع مختلف چگونه به دمکراسی دست یافته اند و به چه میزان. گذار به دمکراسی تا چه تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و مؤسسات مدنی است؟ این امور نکاتی است که سعی […]

   
 • زوایه سوم: دموکراسی و اقتصاد

  زوایه سوم: دموکراسی و اقتصاد

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم آبان ۱۷, ۱۳۹۲ at ۱۱:۰۶ ب.ظ Comments are Disabled

  “دمکراسی چه ارتباطی با سیستم اقتصادی حاکم بریک جامعه دارد؟ آیا تحقق دمکراسی منوط به سیستم اقتصادی یک جامعه است یا سیستم اقتصادی یک جامعه متکی بر میزان دمکراتیک بودن یک جامعه؟ اگر جامعه رشد اقتصادی دارد لزوما ً دمکراسی هم هست یا دمکراسی بیشتر برمبنای توسعه اقتصادی حاصل می […]

   
 • زاویه سوم: دموکراسی و نقش فرد در جامعه

  زاویه سوم: دموکراسی و نقش فرد در جامعه

  چند رسانه‌ای, زاویه سوم مهر ۱۱, ۱۳۹۲ at ۲:۲۲ ق.ظ Comments are Disabled

  “آیا دمکراسی بدون تلاش و نقش فعال افراد یک جامعه ممکن است؟ غفلت از ایفاء نقش فردی و احساس مسئولیت در قبال جامعه چه مشکلاتی در راه تحقق دمکراسی به بار می آورد؟ میزان دخالت افراد در انواع مختلف دمکراسی چه اندازه است؟ چگونه دخالت افراد در امور جامعه و […]