خانواده از دوربین سینما، برنامه ای است از با موضوع فیلم و جایگاه آن در خانواده. در این برنامه به بحث و گفتگو با فرزانه ثابتان می نشینیم و مسائل و مشکلات خانواده را از دیدگاه روانشناختی و تربیتی بر پایه ی نکات موجود در فیلم بررسی می کنیم. این برنامه توسط بنیاد فرهنگی همزبان تهیه شده است.

موضوع این برنامه به فیلم “برف روی کاج ها” اختصاص دارد.

Tags