بنیاد همزبان/بخش خانواده و جامعه

موضوع             نقش مردان در تحقق حقوق زنان
تاریخ                 پانزدهم فوریه دوهزار ونه میلادی
محل                  دانشگاه برکلی/ کالیفرنیای شمالی
گرداننده              گیتی اجتماعی
سخنوران                        شراره شاهرخی، رضا فانی، بیژن بیضائی

موضوع             نگاهی نو به خانواده ایرانی
تاریخ                 سوم مه دوهزارو نه میلادی
محل                  انسنیتاس/ کالیفرنیای جنوبی
گرداننده              فرزانه ثابتان
سخنوران                        ثریا فلاح، دکتر بهمن دادگستر، پرتو نوری علاء

موضوع             آزادی جنسی در فرهنگ ایرانی
تاریخ                 شش دسامبر دوهزارو نه میلادی
محل                  ریچموند/ کالیفرنیای شمالی
گرداننده              منصور تائید
سخنوران                        شهرنوش پارسی پور، عزیزه رضائیان، بهمن دادگستر، فرزانه ثابتان

موضوع             بحران اجتماعی، بحران خانواده
تاریخ                 اول نوامبر دوهزارو نه میلادی
محل                  انسنیتاس/ کالیفرنیای جنوبی
گرداننده              فرزانه ثابتان
سخنوران                        دکتر مهرداد امانت، دکتر بهمن دادگستر

موضوع             توزیع سالم قدرت در خانواده
تاریخ                 بیست وهفت سپتامبر دوهزارو نه میلادی
محل                  دانشگاه برکلی/ کالیفرنیای شمالی
گرداننده              فرامرز فروزنده
سخنوران                        دکتر ژاله پیرنظر، دکتر سهیلا وحدتی بنا، دکتر فرهاد ثابتان

موضوع             نگاهی نو به خانواده و دمکراسی
تاریخ                 سی ام اوت دو هزارو نه
محل                  لُس آلتس/ کالیفرنیای شمالی
گرداننده              فدرُس صمدانی
سخنران              شراره شاهرخی

موضوع             زبان ارتباط در خانواده
تاریخ                 پانزدهم اوت دوهزارونه میلادی
محل                 ایروان/کالیفرنیای جنوبی
گرداننده              فرزانه ثابتان
سخنران              دکتر بهمن دادگستر

موضوع             ایران ِ امروز و آینده آن
تاریخ                 نوزدهم ژوئیه دو هزارو نه میلادی
محل                  لُس آلتس/ کالیفرنیای شمالی
گرداننده              منصور تائید
سخنران              رضا فانی