“گذار به دمکراسی چیست؟ برای دستیابی به یک جامعه دمکراتیک چه لوازم و پیش نیازهائی لازم است. جوامع مختلف چگونه به دمکراسی دست یافته اند و به چه میزان. گذار به دمکراسی تا چه تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و مؤسسات مدنی است؟ این امور نکاتی است که سعی داریم در این بخش از برنامه زاویه سوم به آن دست یابیم.”

بخش اول در یوتیوب:

از سریق ساندکلود بشنوید:

بخش دوم در یوتیوب:

از سریق ساندکلود بشنوید:

Tags