“دمکراسی چه ارتباطی با سیستم اقتصادی حاکم بریک جامعه دارد؟ آیا تحقق دمکراسی منوط به سیستم اقتصادی یک جامعه است یا سیستم اقتصادی یک جامعه متکی بر میزان دمکراتیک بودن یک جامعه؟ اگر جامعه رشد اقتصادی دارد لزوما ً دمکراسی هم هست یا دمکراسی بیشتر برمبنای توسعه اقتصادی حاصل می شود؟ تفاوت رشد اقتصادی/ اجتماعی با توسعۀ اقتصادی/ اجتماعی در چیست؟ این پرسش ها و موارد مرتبط با آن موضوعاتی که در این برنامه بدان پرداخته می شود.”

بخش نخست:

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/119121603″ width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

در یوتیوب:

بخش دوم:

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/119121583″ width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

در یوتیوب: