امروزه بحث و مذاکرات و منازعات دربارۀ میزان وجود یا عدم دمکراسی در جوامع مختلف بسیار است و فریاد ملل و اقوام برای درخواست دمکراسی برپاست.  ولی شاید کمتر به تعریف واضح و یکسانی از دمکراسی به عمل آمده باشد.  بسیار دیده می شود که افراد مختلف با نظریات و مفاهیم مختلف درمورد تعریف دمکراسی با غیردمکراسی ترین شیوه ها درخواست دمکراسی برای یک جامعه را دارند. در این بحث بطور مقدماتی سعی شده به باز کردن مفهوم دمکراسی بپردازیم و در مباحث بعدی عوامل و عناصر دخیل در افزایش میزان دمکراسی مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه را از ساند کلود بشنوید:

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/109068255″ params=”” width=” 100%” height=”166″ iframe=”true” /]

لینک برنامه در یوتیوب:

Tags