روزانه تعداد بیشماری از افراد در اثر فقر جان خود را از دست می دهند، طبق آمار سازمان ملل متحد تعداد فقرا بالغ بریک میلیارد دویست هزار نفر در دنیاست. یعنی تقریبا ًاز هرشش نفر یک نفر. وظیفه یا واکنش ما بعنوان یک عضو از جامعه انسانی در مقابل این معضل چیست؟ در این گفتگو سعی داریم به این موضوع نگاهی از دیدگاه پیتر سینگر استاد دانشگاه پرینستون و نظریه مقابل او بپردازیم.

مهمان این برنامه:دکتر کامران فلاح

میزبان:فرزانه ثابتان

Tags