آنچه پدران و مادران ما پیوسته در دوران کودکی و نوجوانی مان به ما یادآورشده اند اینکه ” بزرگ میشی یادت میره” عبارتی که شاید خودشان هم در جریان رشدشان بسیار از دیگران شنیده اند. امروز دیگر علم پرورش و آموزش براین باور نیست. بلکه اساس آن براینست که “بزرگ بشه یادش نمیره بلکه یادش می مونه”. در سمینار امروز به این می پردازیم که پیآمدهای این عبارات و کارکردهای عملی آن چه می تواند باشد و اثرات وقایع فراموش ناشدنی در زندگی در چه گستره ای ادامه خواهد داشت.

اجرا:
دکتر نیکل جعفری

سخنرانان:
دکتر طاهره برجیس
دکتر بهمن دادگستر

بخش نخست:

پرسش و پاسخ:

Tags