مراحل رشد وتکامل این دوره های تربیتی از کجا و چطور آغاز می شوند؟ عزت نفس چه معنائی و تفاوت هایی با اعتماد به نفس دارد؟ فرزندان ما عزت به نفسِ خود را از کجا و از چه زمانی می آموزند؟ چگونه میتوانیم اعتماد به نفس خود و فرزندانمان را تقویت کنیم؟ خود شناسی از چه زمان و در تحت چه شرایطی شکل میگیرد؟ اهمیت خودشناسی در مرحله های رشد چیست؟

دراین سمینار قصد داریم به کنکاش بیشتری در اینگونه موارد و سایر مسایلِ مربوط به آن بپردازیم.

میهمانان:
شهین کَریگَن ، دکترا در رشته روانشناسی
مهدی زرندی، دکترا در رشته طب داخلی

میزبان: دکتر نیکل جعفری

Tags