نظری به میزگردی از بنیاد همزبان

سخنوران این میزگرد: شهرنوش پارسی‌پور، عزیزه رضائیان، بهمن دادگس‌تر، فرزانه ثابتان
گرداننده: منصور تائید
محل: برکلی/ کالیفرنیای شمالی

در این میزگرد آغاز سخن را شهرنوش پارسی‌پور با مروری برآثار به جا مانده از اساطیر قدیم به دست گرفت. برداشت وی از اساطیر براین بود که رابطۀ جنسی پیوسته یک رابطۀ مقدس شمرده می‌شده است که مذاهب نیز در آن نقش بسزائی داشته‌اند، اما به مرور زمان رو به ابتذال نهاده تا جائیکه در ایران امروز از آن بعنوان وسیله‌ای برای تحقیر و توهین به زنان در قالب الفاظ رکیک و تهدید کننده استفاده می‌کنند. وی صحبت‌هایش را براین همین مبنا ادامه داد تاجائیکه بحث به تحلیل و علل اینگونه رفتار کشیده شد و اینکه چه باید کرد. از طرف دیگر عزیزه رضائیان به رابطۀ جنسی از دیدگاه مردم‌شناسی و نیاز‌ها و ویژگیهای زنانه و مردان و تأثیر آن بر شکل گیری روابط جنسی تا به امروز نظر کرد وبا توجه به تجربیات شخصی‌اش بعنوان یک رواندرمانگر طرقی را برای تصعید آن بعنوان یک رفتار ارائه داد. فرزانه ثابتان بر با تأکید براینکه نوع رفتار جنسی و مرزهای آزادی آن منوط به فرهنگ حاکم برجامعه است توجه حاضرین رابه این نکته معطوف داشت که تعریف مفاهیمی مانند آزادی و یا جایگاه نیاز‌ها یا نیاز جنسی می‌تواند در روشن کردن این موضوع راهگشا باشد. بهمن دادگس‌تر از دیدگاه روان‌شناختی به مراحل شکل گیری روابط جنسی در انسان پرداخت و با توجه به آن نکاتی که در شکل گیری سالم ِ روابط جنسی می‌تواند ضامن آزادی فردی و اجتماعی نیز باشد به علل تربیتی چگونگی طرز تلقی از روابط جنسی پرداخت. ضمن اینکه در ادامه صحبت‌ها محور بحث براین بود که اساسا ً جامعه ایرانی در رابطه جنسی و حریم و آزادی آن با چه چالشهائی روبروست.