چرا ازدواج می کنیم؟ آیا تنها پایۀ تشکیل خانواده ازدواج است؟ آیا زندگی مشترک توأم با عشق وتفاهم مستلزم ازدواج است؟ هدف از ازدواج چیست؟ تفاوت ازدواج با زندگی مشترک چیست؟ این پرسش ها و پرسشهائی دیگر دربارۀ این موضوع مواردی است که قصد داریم در این سمینار همزبان به آن بپردازیم.

میهمان: فرزانه ثابتان
گرداننده: امید میلانی

Tags