مصاحبه صوتی با خانم هما احسان، نخستین گوینده زن در تلویزیون.

درباه ی هما احسان:

“هما احسان از چهارده سالگی به گونه ای حرفه ای نویسندگی در مطبوعات را آغاز کرده، و سپس نخستین گوینده زن در نخستین تلویزیون و نخستین خبرنگار زن در مطبوعات و خبرگزاری پارس و نخستین سردبیر خبر زن در تنها خبرگزاری رسمی در ایران می شود. بدین سان او فرصت شناخت لایه های گوناگون جامعه از پائین ترین طبقه تا دربار پادشاهی را بدست می آورد.” از کتاب سراب جلد یک.

Tags