خانواده فضائی است که روابط صمیمانه در آن جایگاه بسیار مهمی دارد اما گاهی این روابط صمیمانه بخصوص بین زن و شوهر مورد سوء استفاده های گوناگون قرار می گیرد. در این سمینار قصد برآنست که به ریشه های این مسأله و اشکال آن در خانواده بپردازیم.

سخنرانان: فرزانه ثابتان و نسیم سنا.

Tags