دنیای امروز دنیای ارتباطات است وانسان وابسته به وسایل ارتباط جمعی. اثرات این تحول برخانوادۀ امروز چگونه است؟ انتقال به عصر ارتباطات خانواده را به کجا می برد؟ آیا پیشرفت وسایل ارتباط جمعی به معنای ارتباط قویتر و صمیمانه تر بین اعضاء خانواده است؟ اثرات و ثمرات جسمانی و روانی آن بر جوانان به عنوان پیشگامان استفاده از این وسایل چیست؟ برخورد سالم با این تحول چگونه است؟ در این سمینار تلاش براینست که به این پرسش ها و موارد مشابه پرداخته شود.

میزبان:
دکتر طاهره برجیس

میهمانان:
دکتر نیکل جعفری
دکتر سیامک صفاییان

رسانه های گروهی و خانواده، بخش اول

رسانه های گروهی و خانواده، بخش دوم

رسانه های گروهی و خانواده، پرسش و پاسخ

Tags