نظری به میزگردی از بنیاد همزبان و مهرگان

سخنوران این میزگرد: مهرداد امانت، بهمن دادگس‌تر
گرداننده: فرزانه ثابتان
محل: ساندایاگو، انسنیتوس

این میز گرد با صحبتهای مهرداد امانت و طرح مسأله‌ای بنام «نجاست» یا «دگربینی» آغاز کرد که شاید یکی از مهمتری پایه‌های بحرانهای اجتماعی جامعه ایران باشد. این مسأله از خانواده شروع می‌شود، در فرد نهادینه می‌شود و چنین بنیشی می‌تواند ارکان و ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین گره‌های بحران اجتماعی ایران را در این شیوۀ نگرش افراد ایرانی که ماحصل پرورش خانواده‌ها هستند، می‌توان یافت. درادامه بهمن دادگس‌تر به مراحل رشد در انسان پرداخت وبه ریشه یابی صفات و ویژگیهای گوناگونی که می‌تواند منجر به بحرانهای اجتماعی بشود، می‌پردازد. وبراین باور است که یکی از علل اصلی بحرانهای اجتماعی برون فکنی‌‌ همان معضلات روانی است که فرد در دوران زندگی بر می‌گیرد.