گرداننده: امید میلانی
سخنران: فرزانه ثابتان

این پرسشی است که از سنین نوجوانی در ذهن فرد مطرح می شود و طی مراحل مختلف رشد و حتی زندگی متأهلانه یا مجردی به صور گوناگون در ذهن نقش می بندد. ازدواج، شناخت، همسر، انتخاب همسر، تحکیم ارتباط، ابزار آن و سطوح مختلف محرمیت و صمیمت چه مفاهیم دارند و چگونه در روابط خانوادگی عمل می کنند؟ جایگاه روابط جنسی، ویژگیهای روانی و خصلت های معنوی در کجا ازدواج بعنوان نقطه آغازین تشکیل خانواده قرار گرفته است؟ در این دو سمینار به تشریح و تحلیل این نکات می پردازیم.

قسمت اول:

پرسخ و پاسخ:

Tags