نقش خانواده در پختگی نوجوانان

یکی از انتظارات مهم خانواده ها و والدین از فرزندان بروز پختگی و سنجیدگی در آنان و در اعمال و رتفارشان است. پختگی یعنی چه؟ چه مراحلی را باید طی کرد تا به آن رسید؟ آیا ایجاد پختگی منوط به محیط است یا اینکه بطور خودبخودی در فرد ایجاد می شود؟ خانواده چه نقشی در تحقق آن دارند. این سمینارمتمرکز به تحلیل و بحث در اینمورد است.

سخنرانان: دکتر آرش زمانیان و مهناز شمسائی

مجری برنامه: دکتر طاهره برجیس

بخش نخست:

پرسش و پاسخ:

Tags