سمینار ارتباط در خانواده

سخنران: دکتر هوشنگ امینیان
مجری: دکتر طاهره برجیس

ارتباط یکی از عناصر بسیار مهم در دنیای امروز است. این ارتباط، چگونگی آن و نحوۀ برقرار کردن آن غالبا ً در خانواده شکل می گیرد. ما در خانواده می آموزیم که دیگران را چگونه ببینیم، از خود چه تعریفی ارائه دهیم و این تبادل بین خود و دیگران را چگونه انجام دهیم. در این سمینار به بحث و گفتگو از دیدگاه روانشناختی در اینموارد می پردازیم.

بخش نخست:

پرسش و پاسخ:

Tags