مشورت یعنی چه؟ بود و نبود آن چه پیآمدهائی در خانواده می تواند داشته باشد؟ مشورت چگونه باید انجام شود؟ آیا مشورت همان نصیحت و پند و اندرز است؟ چه تفاوتهائی با آنها دارد؟ رابطۀ آن با دمکراسی چیست؟ دمکراسی را چگونه تعریف می کنیم ؟ رابطه عنصر مشورت در خانواده با استقرار دمکراسی در جامعه چیست؟ اینها نکاتی است که در این سمینار همزبان در آریزونا، آمریکا سعی شده است به آن پرداخته شود.

سخنرانان: دکتر برزین مبشر، دکتر هوشنگ سمینو و دکتر شهلا طالبی
مجری برنامه: دکتر طاهره برجیس

Tags