نظری به سمیناری از بنیاد همزبان

سخنران این سمینار: فرزانه ثابتان
گرداننده: حمید مظفری
محل: لُس آلتس/ کالیفرنیای شمالی

در این گردهمآئی محور مطالب ارائه شده از جانب فرزانه ثابتان تأثیر تحولات اجتماعی بر دگرگونی اشکال خانواده در جهان و ایران است. وی ابتدا نظری به تحولات خانواده در جهان و سیر مراحل آن از دوران شکارچی‌گری به کشاورزی، قرون وسطی حکومت احکام مذهبی برساختار خانواده، عصر صنعتی و تأثیرات آن برخانواده و بالأخره ورود به دروان ارتباطات می‌اندازد و سپس همین الگوی تحولات را درایران دنبال می‌کند با تشریح این مطلب که ویژگیهای خانواده در ایران امروز چیست، تأثیر تحولات اجتماعی ایران برآن چگونه بوده است و پیآمدهای فضای خانواده در ایران امروز بر فرد و جامعه چیست.