بنیاد فرهنگی همزبان تقدیم می کند: سمینار چند نکته دربارۀ ازدواج

ازدواج چیست، از آن چه تعریفی داریم؟ عوامل مؤثر برازدواج چیست؟ اخلاق چه جایگاهی در ازدواج دارد؟ آیا تعهد و مسئولیت لازمه ضروری ازدواج است؟ رابطۀ محرمیت و صمیمت با ازدواج چیست و چه جایگاهی در ازدواج دارد؟ در این سمینار سعی برآن بوده است که نکاتی اساسی و بنیادین در مورد ازدواج تعریف و تحلیل شود. ودر دو سمینار دیگر به این می پردازیم که چرا ازدواج می کنیم.

گرداننده: مهراندخت مدنی

سخنران: دکتر فرهاد ثابتان

پرسش و پاسخ

Tags