این پرسش‌ها برای شروع بحث مربوط به هویت جنسیتی و برابری حقوق زن و مرد.

۱. نقش قدرت جسمانی یا فکری در شکل گیری هویت زنان
روال جوامع بدوی در شکل گیری نقش زنان به دلیل وابسته بودن به قدرت جسمانی و تفاوت آن با جوامع امروزی که پیشرفت بر پایهء آگاهی، هوش و خلاقیت است.

۲. نقش تکنولوژی در شکل گیری هویت
با توجه به این موضوع که تکنولوژی نیاز به قدرت جسمانی را کم رنگ می‌کند
نقش اینترنت و فضای مجازی در ساخت هویت.

۳. نقش آداب پذیرفته شده در جوامع در شکل دهی هویت زنان
نقش‌های تعریف شده برای زنان در خانواده مانند آداب معاشرت، رسوم فرهنگی مانند خواستگاری و انتخاب شدن به جای انتخاب کردن، رانندگی، بنزین زدن و…

۴. نقش ساختار قدرت در شکل گیری هویت زنان
آیا ساختارهای قدرت مانع شکل گیری هویت زن هستند؟ نمونه‌هایی از قدرت‌های سیاسی مانند طالبان، یا قدرت‌های اقتصادی مانند سازمان‌های اقتصادی در شکل گیری هویت زنان.
۵. نقش تبلیغات و رسانه‌ها در شکل گیری هویت زنان
بحث جذابیت ظاهری در فرهنگ امروز و نماد آن در تبلیغات.
۶. نقش تصویر بدن (body Image) در شکل گیری هویت زنان
با توجه به بیشترین آمار عمل زیبایی (مخصوصا بینی) در ایران.

۷. نقش جهت گیری شغلی در شکل گیری هویت زنان
بطور مثال شغلهایی که برای زنان سهل الوصول‌تر هستند و یا در جامعه به عنوان شغل زنانه پذیرفته شده‌اند.
۸. نقش تحصیل در تعریف هویت زنان
با توجه به آمار بالای حضور زنان در دانشگاه‌ها. آیا زنان به دنبال علم هستند یا پیدا کردن نقش اجتماعی و هویت خود.

۹. تاثیر فشار اجتماعی در محدود کردن پرورش قوا یا کسب تجربیات
تجربیاتی که زنان به لحاظ اجتماعی یا خود سانسوری از آن محروم هستند.

۱۰. نقش «آسیب پذیر بودن زنان» در هویت زنان
آسیب پذیری اجتماعی مورد اهانت قرار گرفتن به دلیل نا‌همنوا بودن مثل بلند خندیدن، اجتماعی بودن و… آسیب پذیری جنسی.

۱۱. نقش تربیت و مردانه و زنانه دانستن صفات انسانی در تعریف هویت زنان
مثل القا احساساتی بودن به زنان
یا نیاز به حمایت شدن زنان در مقابل شکلی که مردان را حمایت­گر و آسیب ناپذیر تلقی می‌کند.

۱۲. نقش آموزش و پرورش
مواد آموزش در کتب حرفه و فن مثلا برای دختران نگهداری از کودک یا خیاطی و گلدوزی گنجانده شده و…
مواد آموزشی و نسبت دادن ضعف به زنان و توانایی‌ها به مردان…

۱۳. نقش ازدواج و تشکیل خانواده در باز تعریف هویت
و انتظارات غالب در مورد وظایف زنان بعد از ازدواج که معمولا به سکون در پیشرفت برای آن‌ها منجر می‌شود.

۱۴. نقش حجاب که با تعریف رایج صرفا زنان را مسئول می‌داند و علاوه بر اینکه باید نشانه‌ای از حیا باشد روشی برای دفاع در جامعه‌ای است که برای نقش مقابل محدودیتی ندارد.