رویاروئی با مشکلات و محدودیت ها

میزبان: فرزانه ثابتان

میهمان: دکتر فوژان ذینی
دکتر ایرج شمسیان

بخش دوم: پرسش و پاسخ

Tags