سمینار ارنج کانتی با موضوع استقلال یا خود سری مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

مهمانان: دکتر بهمن دادگستر و دکتر شهین کاریگن
میزبان: دکتر نیکل جعفری

بخش دوم پرسش و پاسخ

Tags