سمینار ارنج کانتی با موضوع استقلال یا خود سری مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

مهمانان: دکتر بهمن دادگستر و دکتر شهین کاریگن
میزبان: دکتر نیکل جعفری

بخش دوم پرسش و پاسخ

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment