ارتباط از مهمترین ارکان هر سیستم و خانواده است. چگونگی ارتباط می تواند باعث رشد و سلامت خانواده بشود، یا سبب انهدام واز هم پاشیدگی یک خانواده. در این سمینارها به چگونگی ارتباط در میان اعضاء خانواده می پردازیم.

میزبان سمینار: فرزانه ثابتان
میهمانان: هوشنگ امینیان( روانپزک) ، سیامک صفائیان (روانشناس)

سمینار ارتباط در خانواده؛ بخش نخست:

سمینار ارتباط در خانواده؛ پرسش و پاسخ

Tags