“گفتمانی دربارۀ قدرت در خانواده از دو دیدگاه روانشناختی و فلسفی”
میزبان: حمید مظفری
میهمانان: نسرین بشیری؛ روانپزشک و شراره شاهرخی؛ دانش آموخته رشتۀ فلسفه

سوال و جواب

Tags