یکی از دغدغه های جامعه امروز ایران مسأله دمکراسی و تحقق آن است. موضوع این سمینار بررسی رابطۀ مفهوم صبر و مدارا در روابط خانوادگی با ایجاد یک جامعه دمکراسی است.

Tags