یکی از دغدغه های جامعه امروز ایران مسأله دمکراسی و تحقق آن است. موضوع این سمینار بررسی رابطۀ مفهوم صبر و مدارا در روابط خانوادگی با ایجاد یک جامعه دمکراسی است.

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment