“معنای نظم و دیسپلین چیست، مرزهای بکار گرفتن آن تا کجاست؟ جایگاه آن در روابط خانوادگی کجاست؟ در این نشست سعی شده است که تشریح و توضیح این مطالب پرداخته شود.”

میزبان: فرزانه ثابتان
میهمانان: علی نیّری (دکترا در رشته فیزیک) و فرشته بتل (دکترا در رشته روانشناسی)

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment