” چالش های زن امروز ایرانی چیست، چگونه با آن روبرو شده است، و تا چه اندازۀ شیوۀ رویاروئی وی با این چالش ها به رشد فردی ، اجتماعی و ابعاد هستی او کمک کرده است؟  در این سمینار در این باره به گفتگو می نشنیم”

میزبان: فرزانه ثابتان

میهمانان:  طاهره برجیس (متخصص اطفال)، خسرو نفیسی (پزشک)، سیامک صفائیان (روانشناس)

 

Tags