این نشست نظری است به اصول و روابط حاکم برخانواده و چگونگی عملکرد آنها. میزبان این برنامه رؤیا میلانی و مهمان فرزانه ثابتان می باشد.

 

 

Tags