در این سمینار به مباحثی مانند تعریف آزادی، تفاوت آزادی با بی بند وباری، ارتباط آزادی با احساس مسئولیت و اینکه آزادی در سنین مختلف برای فرزندان و اعضاء خانواده چگونه باشد پرداخته می شود.