خانواده اولین سنگ بنای یک جامعه است. همه چیز از خانواده شروع می شود. هریک از ما به هرطریق عضوی از یک خانواده هستیم، می توانیم فرزند، خواهر، برادر، پدر یا مادر باشیم. ازطرف دیگر عضوی از جامعه. جامعه ای به وسعت دنیا و به کوچکی خانواده مان. و “من” بعنوان یک فرد حلقه ای هستم بین جامعه و خانواده. با تربیت فرزندانم همۀ سرمایه های فرهنگی، آموخته های اجتماعی و کوله بار زندگیم را به جامعه منتقل میکنم، از جامعه بسیاری توشه ها می گیرم و به فرزندانم برمیگردانم.
جای هیچگونه تردیدی نیست که جامعۀ ایرانی به یک بازسازی فرهنگی عمیق نیازمند است. این نکته باید مدِّ نظر باشد که این بازسازی بدون بازسازی روانی، شخصیتی و تربیتی انجام نمی گیرد و اولین بستر این بازسازی خانه و خانواده، و عاملین آن والدین هستند.
بنیاد همزبان، بخش خانواده و جامعه برآنست تا با تشکیل انجمن خانواده وجامعه گفتمانی را در این باره آغاز کند. فضائی که در آن بتوانیم از طریق تبادل نظر با یکدیگر بیآموزیم، به یکدیگر بیآموزیم و باشد که از طریق این گفتمان فرهنگی نو بسازیم، دیوار تنهائیمان را نازکتر کنیم و با پرورش فرزندانی کوروش وار، درهمان محدودۀ کوچک خانواده خود ایرانی آباد بسازیم. ایرانی که از فرزندان خود دلشاد باشد.
انجمن خانواده بطور ماهیانه جلسات گفتمان خود را درشمال کالیفرنیا تشکیل میدهد. در این جلسات از متخصصین دعوت به عمل می آید تا در کنار والدینی که عضویت این انجمن را دارند دربارۀ مباحث مربوط به خانواده و روابط فیمابین اعضاء آن به گفتگو بنشیند.
برای اینکه این فعالیت محدود به جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا نباشد، و همه ایرانیان عزیز چه در داخل و چه درخارج از ایران بتوانند از مباحثاتی که انجام می شود بهره برگیرند، این مباحثات بطور سمعی و بدون ویرایش (همچنانکه انجام شده است) ضبط شده و می تواند در اختیار کلیه عزیزانی که عضویت این انجمن را دارند از طریق پستی یا اینترنتی قرار بگیرد.
همچنین برای ایجاد یک ارتباط دوجانبه با دوستانی که خارج از محدودۀ شمال کالیفرنیا زندگی می کنند امکان ارتباط با مسئول این انجمن خانم رؤیا میلانی به شرح ذیل وجود دارد. دوستان علاقمند از این طریق می توانند نظریات، پرسشها و پیشنهادات خود را دربارۀ موضوعات مورد طرح و بحث به این انجمن ارسال دارند تا در موقعیت مقتضی به آن پرداخته شود.
تلفن:                  ۹۸۳۸- ۵۲۰- ۶۵۰
آدرس اینترنتی      com.hotmail@milani_roya
موضوعاتی که در صدد هستیم تا مورد بحث قرار گیرند از این قبیل اند که البته پیشنهادات شما نیز به آن اضافه خواهد شد.
۱٫      بحران اجتماعی، بحران خانواده
۲٫      خانواده در گذراز تاریخ و حملات وارده برآن
۳٫      ویژگیهای خانوادۀ ایرانی
۴٫      خانواده اولین مدرسۀ اجتماعی شدن انسان
۵٫      ابعاد هستی انسان، خانواده، جامعه
۶٫      مراحل رشد ِ انسان، خانواده و جامعه
۷٫       اجتماعی شدن و فرآیند رشد و تکامل انسانی
۸٫      هویت ملی و تأثیر آن برخانواده
۹٫      روابط بین اعضاء خانواده در ایران/ اصالت فرد، اصالت جامعه
۱۰٫ زبان ارتباط در خانواده
۱۱٫ جایگاه و نقشهای اعضاء خانواده درایران (زن محور خانواده، کودک ثمر ِ خانواده و مرد حامی خانواده)
۱۲٫ خانواده واحد اجتماعی/آینده ایران
۱۳٫ خانواده واحد تربیتی/ خشونت ابزار تربیت
۱۴٫ خانواده واحد اقتصادی/کار کودکان
۱۵٫ تخدیر خانواده، تخدیر جامعه
۱۶٫ تبادل ویژگیهای خانواده و جامعه با یکدیگر
۱۷٫ خانواده منشاء تغییر و تحولات اجتماعی
۱۸٫ قدرت، مشورت و دمکراسی در خانواده
۱۹٫ شاخصهای سلامت در فرد، خانواده وجامعه
۲۰٫ شخصیت سالم، خانواده سالم، جامعه سالم
۲۱٫ چقدر با خانواده و جامعه سالم فاصله داریم
۲۲٫ ازکجا شروع کنیم