بنیاد فرهنگی همزبان تقدیم می کند:
ویژگی نوجوانی و تشکیل هویت
سخنران: خانم دکتر فرشته بتل، روانشناس
با تشکر از همراهی بنیاد ابن سینا

Tags