آسیب هائی که فرد در دوران کودکی می بیند در زندگی بزرگسالی تأثیر بسزائی دارد. در این سمنیار به برخی از این آسیب ها پرداخته می شود.
سخنران: خانم دکتر طاهره برجیس

بخش اول:

قسمت دوم:

Tags