یکی از چالش های خانواده و اعضای آن در عصر ارتباطات مسأله بازیهای اینترنتی و تلویزیونی است. در این سمینار به بررسی انواع این بازیها، اثرات سازنده و مخرب این بازیهای، چگونگی استفاده ازاین بازیها و دیگر موارد مرتبط با آن می پردازیم.