بنیاد فرهنگی همزبان سمینار زیر را با موضوع اختلالات شخصیتی در خانواده ها، تقدیم شما می کند.

مجری برنامه: دکتر طاهره برجیس
مهمان برنامه: دکتر فرشته بتل

بخش اول: شخصیت و اختلالات شخصیتی یعنی چه؟

بخش دوم: خود شیفتگی

بخش سوم: شخصیت ضد اجتماعی یا جامعه ستیز

بخش چهارم: شخصیت وابسته

بخش پنجم: شخصیت منزوی یا دوری گزین

پرسش و پاسخ

Tags