طریقه تماس و اطلاعات بیشتر دربارۀ بنیاد همزبان:
تلفن: ۰۴۴۱-۵۴۸-۹۲۵
فاکس: ۸۴۲۹-۸۴۶-۹۲۵

آدرس وبسایت بنیاد فرهنگی همزبان
www.http://hamzaban-foundation.org
آدرس وبسایت نشریه ادواری همزبان
www.http://hamzaban.org
آدرس اینترنتی تماس با نشریه همزبان
Hamzaban.info@gmail.com
آدرس اینترنتی تماس با بنیاد فرهنگی همزبان
Hamzaban.HCF@gmail.com
آدرس اینترنتی تماس با بخش کودک و جامعه/ بنیاد فرهنگی همزبان
Hamzaban.family@gmail.com