بنیاد ِ فرهنگی همزبان یک بنیاد غیرانتفاعی است که هدف ِ آن مطالعه، تعریف و شناسایی فرهنگ ایران است. بنیاد همزبان به توصیف و تشریح وضع کنونی و به بررسی پشتوانه های فرهنگی و زمینه های اجتماعی ایران می پردازد و به دنبال راهکارهای تازه و نوینی جهت راهگشای شکوفایی و پیشرفت ایران در عرصه های فردی و اجتماعی می گردد.
این بنیاد سامان یافته در سه بخش است. هر بخش می کوشد تا از زوایای گوناگون به بررسی و معرفی موضوع بپردازد. این بخش­ها عبارتند از:
۱٫     بخش روند زمامداری؛  یک امرمهم و تعیین کننده در هرجامعه شیوه گردانندگی و ادارۀ آن جامعه است که با جریانات تاریخی، گرایشهای تجددطلبانه، پشتوانه های فرهنگی ، زمینه های عدالت اجتماعی و روح آن جامعه ارتباط دارد.  در این بخش بنیاد همزبان سعی دارد در بررسی ابعاد گوناگون وضعیت اجتماعی موجود ِ ایران و زمینه ها و سوابق تاریخی و فرهنگی آن گامی برداشته باشد.

۲٫     بخش هویت ؛ هویت ابعاد گوناگونی دارد.هویت ملی، جنسیتی، دینی، قومیتی و از زاویه های نظری گوناگونی قابل بررسی و تحلیل است، مانند زاویه روانشناختی و جامعه شناسی و تاریخی و فلسفی.  این واحد بنیاد به بحثهای نظری و تحلیلی شاخصهای هویت می پردازد. بررسی و معرفی بحث هویت نیازمند پذیرش سیال بودن آن و ساختار اجتماعی و چارچوب فرهنگی آن است. پژوهش پیرامون هویتهای مشترک نیز یک بُعد این بحث است. نقش زبان فارسی به عنوان مایۀ اصلی هویت ایرانی نیز بخش مهمی از این گفتمانهای مربوط به هویت است. موضوع دیگری که در این گفتمان مورد بحث است نیز هویت حقوق بشری در چارچوب موازین بین المللی است و شامل رابطۀ جهانی شدن با هویت است؟

۳٫     بخش خانواده وامورمرتبط با آن؛ اساس هرجامعه ای منوط و متکی به افراد آن جامعه است که کوچکترین واحد آن جامعه یعنی خانواده را تشکیل میدهد.  در این بخش همراهان بنیاد سعی دارند که معضلات و تعارضات خانواده ایرانی را برملا سازند و با اتکاء به منابع علمی ، تربیتی واجتماعی، جلوه ای از خانوادۀ سالم ایرانی را با توجه به تنوع  و تفاوت ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این مرز و بوم ارائه دهد.

روش کار ِ بنیاد
روش اصلی کار بنیاد  فراهم آوردن فضای گفتمان و تبادل نظر بین گرایشها و افکار گوناگون و متنوع کارشناسان است، تا از میان این گفتگو های مسالمت آمیز، در فضائی آزادیخواهانه ابتکارات و نوآورهائی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آید. این مباحثات و گفتمان ها از طریق ِ رسانه های اجتماعی و در فضاهای گوناگونی مطرح می شود و  در دسترس  هموطنان  قرار گیرد.

نشریه ادواری و اینترنتی همزبان
در کنار فعالتیهای بنیاد همزبان، نشریه اینترنتی همزبان نیز با ارائه مباحث مرتبط با تاریخ، فلسفه، اقتصاد، جامعه شناسی، ادب و فرهنگ ایران مطالب و مقالاتی را از محققین و پژوهشگران  در سطح آکادمیک ارائه می کند. . این نشریۀ مطالعات ایرانی با ورود در عرصۀ گفتمانهای فرهنگستانی فضایی تحلیلی و علمی فراهم می آورد که  پژوهشگران و محققان در آن به ارائه دانش و نظریه پردازیهای نوین و بحث و نقد پیرامون این آراء خواهند پرداخت. هدف این نشریۀ ساماندهی به موج تازه ای از فعالیت و پژوهش فرهنگستانی در مطالعات ایرانشناسی است.

بنیانگذاران همزبان
دکتر ایرج خادمی، دکترایرج عابدیان، دکترکاویان میلانی، دکتر آرمین اشراقی و فرزانه ثابتان

طریقه تماس و اطلاعات بیشتر دربارۀ بنیاد همزبان
·        آدرس وبسایت بنیاد فرهنگی همزبان
www.http://hamzaban-foundation.org

·        آدرس وبسایت نشریه ادواری همزبان
http://www.hamzaban.org

·        آدرس اینترنتی تماس با نشریه همزبان
Hamzaban.info@gmail.com

·        آدرس اینترنتی تماس با بنیاد فرهنگی همزبان
Hamzaban.HCF@gmail.com

·        آدرس اینترنتی تماس با بخش کودک و جامعه/ بنیاد فرهنگی همزبان
Hamzaban.family@gmail.com

.        همزبان را در توئیتر دنبال کنید